диво прасе

Помогнете да спрем легализирането на най-жестоките методи за убиване в закона за лова!

Употреба на отрови, капани, експлозиви, живи слепи и осакатени животни, използвани като примамка под претекст борба с Африканската чума по свинете, предвижда Министерство на земеделитеио, храните и горите.

С проект за изменение на закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД), Министерство на земеделието, храните и горите (МЗГХ) възнамерява да легализира най-жестоките забранени досега практики в лова /разбирайте: методи за убиване/, под предлог “борба с Африканската чума по свинете.”

Тези практики включват неселективни методи и средства за лов, които представляват значителна заплаха за природата и голям брой селскостопански, домашни и дивите животни – включително включително защитените видове – както и за хората. Не са предвидени каквито и да било мерки за как ще се процедира с множеството животни, различни от вида, обект на контрол /дивата свиня/, които ще бъдат осакатени в тези капани но няма да загубят живота си.

Употребата на експлозиви, обгазяване, опушване, електрически звуковъзпроизвеждащи устройства, изкуствени източници на светлина, приспособления за осветяване на целта, огледала и други заслепяващи предмети ще обезпокояват и прогонват диви животни от естествените им местообитания, и могат да застрашават растителните видове, бидейки предпоставка за горски пожари. Същото се отнася и за употребата на отровните и упойващи вещества, която създава предпоставка за отравяне на подпочвени води.

Под претекст да се насърчи лова дивата свиня за предотвратяване разпространението на Африканската чума също се предвижда се да се разрешат и методи и средства за лов, които са напълно безпредметни и неприложими за лова на дива свиня – като употребата на морски плавателни съдове за лов в Черно море и употребата на живи животни като примамка, “както и слепи или осакатени”, въпреки че за лов на дива свиня не се използва жива примамка. Дивата свиня е всеядно животно, което се храни предимно с растения – млади листа, горски плодове, треви и корени съставят около 90% от диетата й.

Още по-абсурдно, законопроектът предвижда да даде права на ВСИЧКИ служители на МЗГХ, МВР и Министерство на отбраната да използват тези методи, независимо дали притежават право на лов. Правото на лов иначе се придобива единствено след изкаран специализиран 6 месечен курс и взет изпит по теоретична и практическа подготовка по опазване на дивеча, защитени видове бозайници и птици, начини, методи и средства за ловуване, оръжезнание и ловна стрелба, болести по дивеча, оказване на първа медицинска помощ и други. Проекта за изменение на закона на лова не предвижда да въведе изискване за такава квалификация за служителите, които ще са упълномощени да убиват със всякакви средства, нито предвижда да ограничи тези им права до работното време и място.

Планира се да бъдат разрешени и следните методи:

 • Арбалети;
 • електрически уреди, способни да убиват или да зашеметяват;
 • приспособления за нощна стрелба, съдържащи електронен преобразувател или увеличител на образа;
 • моторни превозни средства;
 • летателни средства;
 • ловни соколи и други грабливи птици, независимо от вида и произхода им, както и ловни хрътки;
 • огнестрелни оръжия с монтирани заглушители и сачми с диаметър над 6 мм при провеждането на групов лов на дива свиня с гладкоцевно оръжие.

Необходима е спешна и масова обществена подкрепа, за да спрем тези безразсъдни и садистични промени в Закона за лова!

До 19 октомври всеки, който иска да се противопостави на този проект може да изпрати своето становище по проекта и възражения срещу планираните промени.

 • 1. Изпрати своето становище до 19.10.20 на: avasileva@iag.bg и minister@mzh.government.bg. Може да използваш текстът по-долу.
 • 2. Публикувай текста на становището си като коментар в обществената консултация по законопроекта.
 • 3. Призови своите близки и приятели да направят същото! Разпространявай, споделяй и коментирай всички материали по темата, за да се включат повече хора.

Уважаема г-жо Танева,

Предоставям становище по проекта на Закона за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД), с което искам да изразя категоричното си несъгласие с предложнеите промени, които предвиждат:

– легализиране на забранените по чл. 65 методи и средства за ловуване, включително методи за неселективно ловуване като отрови, упояващи вещества, капани, примки, ями (трапове), експлозиви и методи, които са неприложими за лов на дива свиня като употреба на живи животни за примамка и на моторни плавателни съдове, и

– да дадат право на всички служители на МЗХГ, МВР и МО да ловуват във всички райони.

Считам, че правата, по § 5, т. 6 от законопроекта не трябва да се отнасят за служители, които не са придобили право на лов, както и не може да бъдат в сила извън рамките на служебните им задължения.

Използването на неселективните уреди, методи и средства за лов като като отрови, упояващи вещества, капани, примки и ями (трапове) застрашава живота на значителен брой диви и домашни животни, различни от вида, обект на контрол (дивата свиня), включително защитени видове по Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/.

Употребата на методи и средства за лов като електрически звуковъзпроизвеждащи устройства, изкуствени източници на светлина, експлозиви, обгазяване и опушване представляват заплаха за още по-значителен брой животни, тъй като неизбежно ще доведат до обезпокояване и влошаването на условията в природните местообитания на видовете. Експлозивите са средства за масово унищожаване на всичко живо в обсега на взрива, те застрашават и растителните видове и са предпоставка за горски пожари. Същото се отнася и за употребата на отровните и упойващи вещества, която създава предпоставка за отравяне на подпочвени води.

Освобождаване от забраната по чл. 65, т. 7 за използването на живи животни като примамка е безпредметно в контекста на мерките за ограничаване на разпространението на болестта Африканска чума по свинете (AЧС), тъй като за ловуването на дивата свиня не се използват живи примамки. Тя е всеядно животно, което се храни предимно с растения – млади листа, горски плодове, треви и корени съставят около 90% от диетата й.

Освобождаването от забраната по чл. 65, т. 13 за използване на моторни плавателни съдове, които се движат със скорост над 5 км/час, а в Черно море – над 18 км/час също е безпредметна в случая на АЧС, тъй като дивата свиня е сухоземно животно.

Освобождаването от тези забрани несъмнено ще доведе до:

 • Унищожаване на екземпляри от защитени видове посочени в приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие;
 • Унищожаване на екземпляри от видове от приложение № 4 на Закона за биологичното разнообразие, без съответното писмено разрешение по чл. 45 от ЗБР;
 • Нарушаване разпоредбите на Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 година за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна.
 • Унищожаване на селскостопански животни и домашни животни;
 • Застрашаване на човешкото здраве и живот.

България ще бъде принудена да плати и за възстановителни мерки по Директива 2004/35/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно екологичната отговорност по отношение на предотвратяването и отстраняването на екологичните щети, които не са оценени в доклада за предварителна оценка на законопроекта.

Моля, да се оттегли § 5 от проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча, която представлява заплаха застрашаващо човешкия живот и дивата природа, в нарушение на българското и европейското законодателство.

С уважение,
(три имена и дата)

12 Коментари

 1. Rositsa

  Тази жестокост,НЕ трябва да бъде приета!!
  Никъде по света не се толерира жестокоста към което и да е живо същество.
  Това трябва да се прекрати !!

 2. Name*

  По любено от това не мога 130000 ловци не са съгласни с тези мерки .и ако 10% дойдат с орежие пръд НС ще ви се Е.Б МА .2 ТА

 3. Bozhana

  Спрете тази
  жестокост
  с животните!
  Нелепо е това,
  убива човешката,
  революция, живеейте по-интелигентно.

 4. Ганка Маркова

  Само в България е разрешено убийството на животни!
  Аз съм против този вид спорт!
  Не на този закон!
  Спрете това за Бога!

Напиши отговор