МЗГХ трябва да каже кога ще има контрол в цирка и представленията с животни

В България няма минимални изисквания за отглеждане и участие на животни в циркове, вариетета, други увеселителни заведения и варненския делфинариум. Няма и никакви изисквания за необходимите професионални умения на лицата, които се грижат за животните и ги дресират.

Това означава, че на практика на тези места, всеки неквалифициран и некомпетентен може професионално да гледа животни, както той намери за добре и без да има каквито и да било норми за условията, с които трябва да се съобразява.

Създаването на такива изисквания е предвидено от Закона за защита на животните (чл. 26) още с влизането му в сила през 2008 г. Според този закон, следва Министерство на земеделието и храните и Министерство на околната среда и водите съвместно да изготвят наредба, която да регламентира минималните изисквания за отглеждане и участие на животни в циркове, вариетета и други увеселителни заведения и необходимите професионални умения на лицата, които се грижат за животните.
През 2018 г., министърът на земеделието, храните и горите е формирал работна група, която да изготви проект за наредбата. Близо 2 години по-късно, се поинтересувахме какво се случва с наредбата. За съжаление получихме отказ от МЗХ да ни предостави достъп до информация за дейността на работната група. Мотивът на отказа беше, че тя “няма самостоятелно значение”, тъй като “дейността на работната група не е приключила”. Информацията, която МЗХ отказа да предостави е:

  • 1. Копие от заповедта на министъра на земеделието, храните и горите за формиране на работната група, която да изготви наредба,
  • 2. Копие от протоколите от проведените заседания на работната група,,
  • 3. Информация за резултатите от дейността на работната група през последните 2 години.,

Феста делфинариум

Варненският делфинариум, “най-малкият делфианриум в света”.
След обжалване в Административен съд на отказа, той беше отменен с решение на съда, и преписката върната на министъра за ново произнасяне с указания по тълкуването и прилагането на закона. Съдът обобщи:

Поисканата информация е свързана с изготвянето на проект за нормативен акт, а за да бъде дължимото обществено обсъждане пълноценно, то обществото следва да има възможност за информирано участие в процесите на вземане на решение. Поисканата информация (…) позволява да се установи кои са лицата на които държавният орган е възложил изработването на проекта, каква е тяхната компетентност /какви длъжности заемат, каква е професионалната им експертиза, има ли представители на заинтересованите лица и т.н./, съответно какви са определените от министъра срокове за изработването на проекта, предвидени ли са и колко срещи на работната група, на какъв етап на завършеност е изготвянето на проекта.

Исканата информация като краен резултат е насочена към разкриване на отношението на българската държава към защитата на животните в циркове, вариетета и други увеселителни заведения и необходимите професионални умения на лицата, които се грижат за тях. България е член на Европейския съюз, а той е с едни от най-високите стандарти в света за защита на животните.

По изложените съображения съдът намира жалбата за основателна и отменя оспорения отказ. Решението е окончателно.

Надяваме се скоро да получим дългоочакваните отговори от МЗХ, за да се ориентираме кога можем да очакваме наредбата, която ще въведе стандарти за гледането на животни в българските циркове и ще създаде механизъм за контрол на тази дейност.

Надяваме се също, че изискванията за животните и качеството на проекта ще бъдат особено високи, след като са плод на 12-годишен план и близо 2 години труд на работната група.

Цялото решение на съда:

PDF Statement – Empty The Tanks

Напиши отговор